ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

مهمترین احساس پس از جدایی

دشواریهای تحمل جدایی

ترمیم جراحت جدایی

شروع برنامه ها