ریال390,000

آنچه در  DVD15  مشاهده خواهید کرد :

خودتان را تشویق کنید

خودتشویقی کلامی – گفتاری

خوتشویقی رفتاری

خودتشویقی احساسی