فصل دوم از مجموعه زندگی جدید پس ازجدایی DVD25

ریال390,000

آنچه در   DVD25  مشاهده خواهید کرد :

بحرانهای عاطفی

بحران علاقمندی

بحران بیزاری

بحران خشم