آنچه در DVD18  مشاهده خواهید کرد:

کیفیت زندگی شما -رفتارها

کیفیت زندگی – درک متقابل

کیفیت زندگی – رضایت از کار

کیفیت زندگی – معنا وهدف