ویژگیهای مجموعه زندگی جدید پس از جدایی ویژه خانمهای متارکه کرده :

 

52 عنوان موضوعی

قابل استفاده نامحدود

کم هزینه و مقرون به صرفه

آموزشی ، درمانی ، خویاری

موفقیتهای فردی ، اجتماعی ، اقتصادی

توضیحات

سرفصلهای مجموعه زندگی جدید پس از جدایی ویژه خانمهای متارکه کرده ( فصل دوم ) :

 

تغییر اهداف زندگی                                                                  اهداف قبلی – اهداف جدید

اولویت بندی اهداف جدید                                                        انتخاب و زمانبندی

خودتان را تشویق کنید                                                            خودتشویقی کلامی – گفتاری

خودتشویقی رفتاری                                                               خودتشویقی احساسی

وضعیت استرس پس از حادثه                                                 ثبت تغییرات پس از حادثه

پذیرش وضعیت فعلی                                                             تسلط بر حالات و تغییرات

کیفیت زندگی دوره جدایی                                                      شاخصهای کیفیت زندگی

کیفیت زندگی شما از نظر سلامتی                                         کیفیت زندگی روحی روانی شما

کیفیت زندگی شما – رفتارها                                                   کیفیت زندگی شما – درک متقابل

کیفیت زندگی شما – رضایت از کار                                          کیفیت زندگی شما – معنا و هدف

شکایات جسمانی                                                                  مزایای جسمانی سازی

تفاوت جسمانی سازی با بیماری                                            روشهای کاهش شکایات جسمانی

آثار منفی احساس گناه                                                         جنبه های مثبت احساس گناه

احساس قربانی بودن                                                            نشانه های احساس قربانی بودن

غلبه بر احساس قربانی بودن                                                کاهش اعتبار و احترام شما در خانواده

عوامل موثر درکاهش اعتبار واحترام                                      منابع اعتبار و احترام

روشهای افزایش اعتبار واحترام                                             انتخاب کنید : برنده یا بازنده

نشانه های برندگان                                                               صفات بازندگان

شما همیشه برنده هستید                                                    کاهش توان های ذهنی

کاهش توان ذهنی – احساسات                                             کاهش توان ذهنی – حافظه

کاهش توان ذهنی – تفکر                                                      بحرانهای عاطفی

بحران علاقمندی                                                                   بحران بیزاری

بحران خشم                                                                         احساس تعلق و وابستگی

قطع احساس تعلق                                                              رهایی از احساس تعلق