ویژگیهای مجموعه زندگی جدید پس از جدایی:

مجموعه کامل تکنیکها ، مهارتها و روشهای نوسازی افکار ، احساسات و رفتارها ، تحولات شخصیتی و روحیه سازی

 

موفقیتهای فردی ، اجتماعی ، اقتصادیجموعه زندگی جدید پس از جدایی

 

52 عنوان موضوعی

قابل استفاده نامحدود

کم هزینه ومقرون به صرفه

آموزشی ، درمانی ، خودیار

توضیحات

سرفصلهای مجموعه زندگی جدید پس از جدایی ویژه خانمهای متارکه کرده :

 

لیاقت شما خیلی بیشتر است !                                          آیا امیدی هست ؟

شما شکست خورده نیستید                                              زندگی بهتر حق شماست

مهمترین احساس پس از جدایی                                        دشواریهای تحملل جدایی

ترمیم جراحت جدایی                                                         شروع برنامه ها

هویت جدید                                                                      پذیرش هویت جدید

روشهای پذیرش هویت جدید 1-2                                       احساسات متضاد

زلزله احساسی                                                                 من جدا شده هستم

روشهای غلبه بر افکار                                                       چرا اینطور شد ؟

از کدام مرحله شروع شد                                                   تنوع احساسات دوره جدایی

نحوه تشخیص احساسات                                                  خشم

خشم خطرناک                                                                   روشهای مدیریت خشم 1-2

خشم را سرکوب نکنید                                                       خشم مفید

روشهای ابراز خشم                                                          روشهای استفاده از انرژی خشم

ترسهای دوره جدایی                                                         ترسهای خوب

سه ترس اصلی                                                                سبک زندگی دوره جدایی

فکر – احساس – رفتار                                                       سبک زندگی دوره جدایی – افکار

سبک زندگی دوره جدایی –                                               ثبت افکار اثر افکار بر احساسها

شناسایی خطاهای شناختی                                              اصلاح افکار _ اصلاح احساسات

بهبود احساسات                                                               احساس درماندگی

درماندگی آموخته شده                                                     تبدیل بدبینی به خوش بینی

روشهای کنترل احساس درماندگی                                     تنهایی

مراحل تنهایی                                                                   روشهای تسریع مراحل تنهایی

پایان تنهایی                                                                      برای خودتان ارزش قائل شوید

سه مرحله مراقبت از خود                                                  روشهای تقویت خودارزشمندی

شما ارزشمند ، محترم دوست داشتنی هستید