آنچه در  DVD19  مشاهده خواهید کرد :

شکایات جسمانی

مزایای جسمانی سازی

تفاوت جسمانی سازی با بیماری

روشهای کاهش شکایات جسمانی