آنچه در   DVD17  مشاهده خواهید کرد :

کیفیت زندگی دوره جدایی

شاخصهای کبفیت زندگی

کیفیت زندگی شما از نظر سلامتی

کیفیت زندگی روحی روانی شما