ریال390,000

 آنچه در این DVD مشاهده خواهید کرد :

لیاقت شما خیلی بیشتر است

آیا امیدی هست ؟

شما شکست خورده نیستید

زندگی بهتر حق شماست