مجوزهای موسسه همسان گزینی در زیر قابل مشاهده است :