1. نگران سلامتي خودم هستم و فكر مي كنم ممكن است بزودي بيمار شوم
 
 
 
 
 
2. ديگران مرا آدمي اجتماعي و راحت مي دانند
 
 
 
 
 
3. من آدم نگراني هستم
 
 
 
 
 
4. از صحبتهاي بي ادبانه، حتي در تنهايي اجتناب مي كنم
 
 
 
 
 
5. نگران وقوع اتفاقات ناگوار در آينده هستم
 
 
 
 
 
6. در صورتي خودم را وارد موضوعات مي كنم كه آمادگي داشته باشم
 
 
 
 
 
7. من خودم را آدم سطح پائيني مي دانم
 
 
 
 
 
8. تعريف و تمجيد ديگران را باور مي كنم
 
 
 
 
 
9. بدون دليل مشخص دچار تپش قلب، ناراحتي در تنفس و درد در ناحيه سينه مي شوم
 
 
 
 
 
10. ترجيح مي دهم در كارهايي كه انجام مي دهم، انگيزه هايم را از سايرين مخفي كنم
 
 
 
 
 
11. اشتباهات ديگران باعث عصبانيت من مي شود
 
 
 
 
 
12. به نظر من اغلب افراد بطور ذاتي خوب و مهربان هستند
 
 
 
 
 
13. احساس بي قراري مي كنم و نمي توانم آرام بگيرم
 
 
 
 
 
14. وقتي از كسي عصباني مي شوم، اغلب اوقات سرش داد مي زنم و كلمات تندي به زبان مي آورم
 
 
 
 
 
15. اگر درخواستي از كسي داشته باشم، اغلب دلايل واقعي را ميگويم تا چيزهاي قابل قبول را.
 
 
 
 
 
16. براي رسيدن به خواسته هايم، هر كاري كه لازم باشد، انجام مي دهم
 
 
 
 
 
17. در مطالعه روزنامه ها و مجلات، به مطالب ورزشي و سرگرمي، بيشتر از سرمقاله توجه مي كنم
 
 
 
 
 
18. نگران چيزهايي هستم كه احتمالاً در آينده رخ خواهد داد
 
 
 
 
 
19. نسبت به چيزهاي نامرتب حساسيت دارم
 
 
 
 
 
20. براي جلب توجه و احترام بيشتر، حرفهايي مي زنم كه ديگران دوست دارند
 
 
 
 
 
21. فكر مي كنم براي جنس مخالف جذابيت دارم.
 
 
 
 
 
22. آگاهانه تملق مي گويم تا كارم راه بيافتد
 
 
 
 
 
23. از كمك به ديگران لذت مي برم
 
 
 
 
 
24. به وضعيت ظاهري خودم اهميت مي دهم
 
 
 
 
 
25. به عقيده من اعتماد كامل به اشخاص ديگر، يعني ساده لوحي
 
 
 
 
 
26. نسبت به سايرين خيلي كمتر دچار ترس مي شوم
 
 
 
 
 
27. از شدت عصبانيت چيزهايي را به اطراف پرت مي كنم
 
 
 
 
 
28. ازنظر خيلي ها، من آدم بي قيدي هستم
 
 
 
 
 
29. ديدار از موزه ها و آثار باستاني را خيلي دوست دارم
 
 
 
 
 
30. خيلي چيزها لازم است تا من عصباني شوم
 
 
 
 
 
31. فهميدن انگيزه ها و دلايل رفتار ديگران برايم خيلي جالب است
 
 
 
 
 
32. خودم را فردي كمال طلب مي دانم
 
 
 
 
 
33. خوابهاي ناراحت كننده و آشفته مي بينم
 
 
 
 
 
34. دوست دارم اشخاص زيادي دوروبرم باشند
 
 
 
 
 
35. وقتي قول مي دهم، مي توان روي قول من حساب كرد
 
 
 
 
 
36. مي توان به من اعتماد كرد
 
 
 
 
 
37. براي من اهميت دارد كه همه چيز كاملاً تميز و منظم باشد
 
 
 
 
 
38. از كارهاي انفرادي مثل حل جدول ومطالعه خيلي لذت مي برم
 
 
 
 
 
39. بر حسب شرايط دروغهاي كوچك مي گويم
 
 
 
 
 
40. وقتي چيزي غلط از آب در مي آيد، خودم را سرزنش مي كنم
 
 
 
 
 
41. آرزو مي كنم اي كاش شخص ديگري بودم
 
 
 
 
 
42. اولين حس من در برخورد با افراد نا آشنا، بي اعتمادي است
 
 
 
 
 
43. وقتي كسي مرا ناراحت مي كند، دلم مي خواهد فوراً تلافي كنم
 
 
 
 
 
44. احساس مي كنم ديگران مايلند مرا آزار دهند
 
 
 
 
 
45. از شدت عصبانيت به نفس نفس مي افتم
 
 
 
 
 
46. دلايل زيادي دارم كه به خودم افتخار كنم
 
 
 
 
 
47. جواب پیامها و تلفنهاي تبريك، تشكر و مانند آن را مي دهم
 
 
 
 
 
48. از نظر سايرين من آدم بي دقت و بي نظمي هستم
 
 
 
 
 
49. احساس مي كنم تعريف ديگران از من، در واقع تمسخر است
 
 
 
 
 
50. دوستيهايم را به علت فايده هاي احتمالي ادامه مي دهم
 
 
 
 
 
51. احساس غمگيني مي كنم
 
 
 
 
 
52. من بيشتر از اصول اخلاقي خودم پيروي مي كنم تا حرفهاي مردم
 
 
 
 
 
53. آينده را تيره و تار و نااميد كننده مي دانم.
 
 
 
 
 
54. اگر صداي ناگهاني بشنوم يا يكدفعه با كسي روبرو شوم، از جا مي پرم
 
 
 
 
 
55. درباره مقاصد ديگران بدبين و شكاك هستم
 
 
 
 
 
56. احساس مي كنم زندگي كردن براي من نوعي فشار و اجبار است
 
 
 
 
 
57. اگر كسي به من اهانتي كند، آنرا ناديده مي گيرم
 
 
 
 
 
58. به شعر گفتن و سرودن اشعار علاقمند هستم
 
 
 
 
 
59. به نظر من براي ازدواج دلايلي مهمتر از عاشق شدن لازم است
 
 
 
 
 
60. خواب من خيلي خوب است و بعد از بيدار شدن احساس سرحالي مي كنم
 
 
 
 
 
61. براي كمك و دلجويي از ديگران خودم را به درد سر و زحمت مي اندازم
 
 
 
 
 
62. مي توانم كارها را به خوبي اغلب مردم انجام دهم
 
 
 
 
 
63. رنجشهاي كوچك نيز باعث ناراحتي و احساس سرخوردگي من مي شود
 
 
 
 
 
64. به نظر من افراد اصولاً خوش طينت هستند
 
 
 
 
 
65. از اينكه چيز با ارزشي را از دست بدهم و يا در معامله اي ضرر كنم بيشتر ناراحت مي شوم تا چيزهايي مثل مريضي دوستان و آشنايان
 
 
 
 
 
66. اولين عكس العمل من در ارتباط با ديگران، اعتماد به آنهاست
 
 
 
 
 
67. هم صحبتي با افرادي كه خيلي پايبند اصول و مقررات باشند، مرا ناراحت مي كند
 
 
 
 
 
68. بدقولي مي كنم
 
 
 
 
 
69. ديگران مرا مي رنجانند و من از اين موضوع آزار مي بينم
 
 
 
 
 
70. اگر كسي به من بدي كند، آن را زود فراموش كرده و مي گذرم
 
 
 
 
 
71. نحوه رفتار ديگران با من، مرا عصباني مي كند
 
 
 
 
 
72. در ملاقاتها، خودم را پائين تر مي بينم
 
 
 
 
 
73. دیگران باعث مي شوند احساس كنم، كم ارزش هستم
 
 
 
 
 
74. انرژي و توان خودم را هدر مي دهم
 
 
 
 
 
75. ترجيح مي دهم موقع كاركردن تنها باشم
 
 
 
 
 
76. اگر امكان داشته باشد، ترجيح مي دهم تماس و برخورد كمتري با مردم داشته باشم
 
 
 
 
 
77. براي منظم كردن اشياء و وسايلم، وقت زيادي صرف مي كنم
 
 
 
 
 
78. تمام وظايفي را كه برعهده دارم، بطور دقيق و صحيح انجام میدهم
 
 
 
 
 
79. نگران اين هستم كه مبادا حق ديگران ضايع شود
 
 
 
 
 
80. درباره عقايد و احساساتم به صورت عمقي به تفكر مي پردازم
 
 
 
 
 
81. به آينده جهان و نحوه زندگي در آن، فكر مي كنم
 
 
 
 
 
82. شغلهايي را ترجيح مي دهم كه در آن امكان كار در تنهايي و بدون مزاحمت ديگران مقدور باشد
 
 
 
 
 
83. از بي دقتي ها و اشتباهات جزئي، چشم پوشي مي كنم
 
 
 
 
 
84. براي من موفقيت در امور، بيش از جلب محبت اهميت دارد
 
 
 
 
 
85. در قرار ملاقاتها، زودتر از وقت مقرر حاضر مي شوم
 
 
 
 
 
86. از بيان و يا نوشتن مطالب انتقادي خوشم مي آيد
 
 
 
 
 
87. به تصميمات خودم اطمينان دارم
 
 
 
 
 
88. درباره آينده دچار نگراني مي شوم
 
 
 
 
 
89. در ميهمانيها و اجتماعات، در اولين فرصت خودم را به افراد غريبه معرفي مي كنم
 
 
 
 
 
90. در قرارها و وعده ها به موقع حاضر مي شوم
 
 
 
 
 
91. خودم را شخصي شكست خورده و از دست رفته مي دانم
 
 
 
 
 
92. علاقه ام به شغل و كارهاي روزمره بيشتر شده است
 
 
 
 
 
93. مي توانم به امور خودم نظم بدهم
 
 
 
 
 
94. آدم تندخو و جوشي هستم
 
 
 
 
 
95. اگر ميزان تماسهاي اجتماعي من كم شود، ناراحت مي شوم
 
 
 
 
 
96. بطور منظم بعضي از روزنامه ها را مطالعه مي كنم
 
 
 
 
 
97. بنا به دلايلي احساس حقارت مي كنم
 
 
 
 
 
98. به كارهاي پر تحرك علاقه دارم تا موضوعات نيازمند تفكر و مطالعه عميق
 
 
 
 
 
99. وقتي به مشكلاتم فكر مي كنم دچار دلهره و اضطراب مي شوم
 
 
 
 
 
100. شكستهاي من ناشي از كارها و برخوردهاي ديگران بوده است
 
 
 
 
 
101. احساس دلواپسي مي كنم
 
 
 
 
 
102. تصميم گيري برايم كار دشوراي شده است
 
 
 
 
 
103. در منزل شلوغ و بي نظم به شدت ناراحت مي شوم
 
 
 
 
 
104. نگران اين هستم كه دركارها اشتباه رخ دهد
 
 
 
 
 
105. وقتي عصباني مي شوم، هرچه به دهانم بيايد، مي گويم
 
 
 
 
 
106. براي اينكه كارها درست انجام شود، خودم آنها را انجام مي دهم
 
 
 
 
 
107. وقتي جلوي ديگران از من انتقاد شود، به شدت عصباني مي شوم
 
 
 
 
 
108. خودم را با ديگران مقايسه مي كنم
 
 
 
 
 
109. آدم عصبي هستم
 
 
 
 
 
110. اگر مي توانستم خيلي چيزها را عوض مي كردم
 
 
 
 
 
111. به مطالعه موضوعات و كتابهاي متنوع علاقمند هستم
 
 
 
 
 
112. به نظر من مردم بايد توجه بيشتري براي داشتن رفتارهاي درست داشته باشند
 
 
 
 
 
113. به افراد كلك مي زنم تا مطابق با ميل من رفتار كنند
 
 
 
 
 
114. در بسياري از موارد بطور كامل موفق بوده ام
 
 
 
 
 
115. عقيده دارم «اگر كاري را برعهده گرفتي، آنرا درست وكامل انجام بده
 
 
 
 
 
116. انرژيم كم شده و خيلي زود خسته مي شوم
 
 
 
 
 
117. وقتي كاري را خوب انجام مي دهم ولي ديگران نظر خوبي راجع به آن نمي دهند، از كوره در مي روم
 
 
 
 
 
118. وقتي كسي كار خوبي براي من انجام مي دهد، كمي مشكوك مي شوم
 
 
 
 
 
119. ناراحتي و عصبانيم را توي خودم مي ريزم و بروز نمي دهم
 
 
 
 
 
120. ميل دارم بيشتر مردم را، خوب فرض كنم
 
 
 
 
 
121. حاضر شدن در جمعي كه افراد غريبه زيادي حضور داشته باشند، ناراحتم ميكند
 
 
 
 
 
122. براي كارهاي خودم، روش و الگوي خاصي دارم
 
 
 
 
 
123. سايرين وجود مرا مفيد مي دانند
 
 
 
 
 
124. به عقيده من رفتارهاي ناخوشايند ديگران، حتي اگر ظاهراً غير عمد بنظر برسند، نشان دهنده افكار منفي آنهاست
 
 
 
 
 
125. احساس ناراحتيم را از ديگران، فقط بصورت صحبتهاي ملايم بيان مي كنم
 
 
 
 
 
126. فكر مي كنم افرادي كه با آنها برخورد مي كنم، آدمهاي شريف و قابل اعتمادي هستند
 
 
 
 
 
127. اصولاً از بحثهاي فلسفي خوشم مي آيد
 
 
 
 
 
128. از اينكه مثل يك آدم دو رو و آب زير كاه فكر كنم، متنفرم
 
 
 
 
 
129. حتي در برابر موضوعات كم اهميت احساس آشفتگي و خشم مي كنم
 
 
 
 
 
130. ازميهمانيهاي شلوغ و پرجمعيت لذت مي برم
 
 
 
 
 
131. احساس مي كنم توانايي غلبه بر مشكلات را دارم
 
 
 
 
 
132. از حل معما و بازيهاي فكري لذت مي برم
 
 
 
 
 
133. من درمورد تميزي وسواس دارم
 
 
 
 
 
134. نظر من اشخاص ظاهراً شريف، تاكنون فرصت مناسبي براي سوء استفاده نداشته اند
 
 
 
 
 
135. در زندگي گاهي ميان بُر مي زنم تا بتوانم پيشرفت كنم
 
 
 
 
 
136. چيزهايي مثل روز تولد، تبريك مناسبتها و مانند آن را فراموش ميكنم
 
 
 
 
 
137. تاكنون با شخصي كه كاملاً شريف و پاك باشد، برخورد داشته ام
 
 
 
 
 
138. ازشنيدن انتقاد، خيلي دلخور مي شوم
 
 
 
 
 
139. برايم مهم است كه افراد زيادي، مرا دوست داشته باشند
 
 
 
 
 
140. به نظر من احساسات را نبايد در كار دخالت داد
 
 
 
 
 
141. بطور كلي به خودم اطمينان دارم
 
 
 
 
 
142. كارهايم را از قبل برنامه ريزي مي كنم
 
 
 
 
 
143. من مورد علاقه ديگران هستم
 
 
 
 
 
144. براي من داشتن فرصتهايي براي تفكر، مهم است
 
 
 
 
 
145. هنگام حضور در اجتماعات، احساس خجالت مي كنم
 
 
 
 
 
146. راجع به خود و محيط اطرافم احساس بدبيني دارم
 
 
 
 
 
147. از شدت عصبانيت دندانهايم را به شدت به هم فشار مي دهم
 
 
 
 
 
148. افكار و عقايد جديد را در ذهنم مرور و بررسي مي كنم
 
 
 
 
 
149. قبل از اينكه درب را به روي كسي باز كنم، ظاهرم را مرتب ميكنم
 
 
 
 
 
150. اشتهايم خيلي خوب است و از غذا خوردن لذت مي برم
 
 
 
 
 
151. بيش از سايرين به تعهدات خودم عمل مي كنم
 
 
 
 
 
152. در اجتماعات خجالتي هستم
 
 
 
 
 
153. به يادگيري مطالب متنوع علاقمند هستم، حتي اگر مورد نياز فوري من نباشد
 
 
 
 
 
154. براي تعطيلات و مرخصي، رفتن به يك ساحل عمومي را به يك كلبه كوهستاني ترجيح مي دهم
 
 
 
 
 
155. دلم مي خواهد هر چه زودتر بميرم
 
 
 
 
 
156. به عقيده من در طبيعت و ذات هر انسان، نكات قابل اعتماد وجود دارد
 
 
 
 
 
157. من شخص ملايم و آرامي هستم
 
 
 
 
 
158. كنجكاويهاي ذهني و فكري دارم
 
 
 
 
 
159. مي توانم ديگران را براي رسيدن به چيزهايي كه مي خواهم، به نحوي راضي كنم
 
 
 
 
 
160. وزنم بصورت غير معمول تغيير كرده است
 
 
 
 
 
161. من داشتن دوستان اندك ولي صميمي را بر تعداد زياد ترجيح مي دهم
 
 
 
 
 
162. احساس بي ارزشي مي كنم
 
 
 
 
 
163. براي پيدا كردن چيزهايي كه جابجا مي كنم، وقت زيادي بايد صرف كنم
 
 
 
 
 
164. فكر مي كنم زندگي تنهايي در يك جزيره دور افتاده، چقدر مي تواند خوب باشد
 
 
 
 
 
165. اين احساس را دارم كه چيزي گم كرده ام يا كاري بايد انجام دهم، ولي نمي دانم چيست؟
 
 
 
 
 
166. يك نوع كشش غير ارادي به سمت افراد ناتوان و بيمار، در خودم احساس مي كنم
 
 
 
 
 
167. عقيده دارم اگر اجازه دهي، افراد مي خواهند از تو سوء استفاده كنند
 
 
 
 
 
168. بخاطر نگراني بي خواب میشوم
 
 
 
 
 
169. وقتي كارها غلط از آب در مي آيد، نااميد و منصرف مي شوم
 
 
 
 
 
170. از عكسهاي خودم ناراضي هستم
 
 
 
 
 
171. از ترتيب دادن ميهماني لذت مي برم
 
 
 
 
 
172. در جمع و شلوغي احساس ناراحتي مي كنم
 
 
 
 
 
173. وقتي دچار ناكامي مي شوم، دلم مي خواهد با ديگران دعوا كنم
 
 
 
 
 
174. حتي در حالت نشسته يا دراز كشيده نيز احساس راحتي و آرامش برايم دشوار است
 
 
 
 
 
175. احساس افسردگي و غمگيني مي كنم
 
 
 
 
 
176. از چيزهايي كه قبلاً برايم جالب بوده اند، نمي توانم لذت ببرم
 
 
 
 
 
177. فكر كردن درباره هدف زندگي مورد علاقه من است
 
 
 
 
 
178. از كارهاي تفريحي يكباره و بدون برنامه قبلي، لذت مي برم
 
 
 
 
 
179. حالت گوش بزنگي داشته و منتظر خبرهاي ناخوشايند هستم
 
 
 
 
 
180. به نظر من فكر كردن درباره جامعه ايده آل و آرماني بي فايده است
 
 
 
 
 
181. اگر مدتي تنها باشم، احساس نياز به بودن با ساير افراد را در خودم حس ميكنم
 
 
 
 
 
182. از چيزهايي احساس ترس و اضطراب مي كنم كه واقعاً ترسي ندارند
 
 
 
 
 
183. قابل اعتماد و اتكاء هستم
 
 
 
 
 
184. از ظاهر خودم راضي هستم
 
 
 
 
 
185. قرارها و كارهايم را در دفتر مخصوصي مي نويسم
 
 
 
 
 
186. احساس مي كنم ديگران به اندازه لازم، قدر مرا مي دانند
 
 
 
 
 
187. من به مطالعه و بررسي هاي كتابخانه اي علاقمند هستم
 
 
 
 
 
188. در پيدا كردن دروغهاي مصلحتي استاد هستم
 
 
 
 
 
189. از نظر ديگران، من آدم اهل فكري هستم
 
 
 
 
 
190. براي برنده شدن در بازي، دست به هر كاري مي زنم
 
 
 
 
 
191. به عقيده من، مردم بايد احترام بيشتري براي قوانين و مقررات رانندگي قائل شوند
 
 
 
 
 
192. احساس تنهايي مي كنم
 
 
 
 
 
193. به نظر من درستكاري، بهترين خط مشي در زندگي است
 
 
 
 
 
194. در محيطهاي مختلف، شروع و ادامه گفتگو با ديگران، برايم راحت است
 
 
 
 
 
195. دوست دارم همه چيز سرجاي خودش باشد و دقيقاً بدانم جاي آن كجاست
 
 
 
 
 
196. حساب دقيقي درباره دخل و خرجم دارم
 
 
 
 
 
197. از حل مسايل دشوار و معما گونه لذت مي برم
 
 
 
 
 
198. زرنگي خودم را در هدايت و كنترل كردن ديگران، ستايش مي كنم
 
 
 
 
 
199. مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنم
 
 
 
 
 
200. از نشستن در كنار ديگران بدون حفظ فاصله بدني، احساس ناراحتي مي كنم