Home > مادران
هشدار جدی به پدران، مادران و معلمان

هشدار جدی به پدران، مادران و معلمان

ابهری، مجید - شناخت ما نسبت به مداد مخدر جدید، یک ضرورت است. امروز باید خانواده ها را نسبت به این مواد آشنا کرد. در این یادداشت شما را با یک نوع مواد مخدر جدید و عوارض آن آشنا می کنم. پان پراگ یا بی تی BT : این مخدرخطرناک، اما بسیار

Read More