Home > زنان خانه دار

زنانگی زیر سایه نقش مادری/ مادر نیستند، پرستار بی‌وقفه‌اند

وقایع اتفاقیه نوشت: تعریف مادری در جوامع مختلف، با نقش زن به‌عنوان مادر در قالب قراردادی ماهیتا طبیعی گره خورده است. در این تعریف، زن به‌عنوان موجودی ذاتا اجتماعی، دارای نقشی مضاعف می‌شود که جنسیت زنانه‌اش از قبل، او را برای پذیرش چنین نقشی آماده کرده است. بر‌این‌اساس و به‌واسطه

Read More