ریال390,000

آنچه در این DVD مشاهده خواهید کرد :

برای خودتان ارزش قائل شوید

سه مرحله مراقبت از خود

روشهای تقویت خودارزشمندی

شما ارزشمند ، محترم و دوست داشتنی هستید