مجموعه زندگی جدید پس از جدایی DVD9

ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد:

سبک زندگی دوره جدایی

فکر – احساس – رفتار

سبک زندگی دوره جدایی – افکار

سبک زندگی دوره جدایی – ثبت افکار