ریال390,000

آنچه در این DVD مشاهده خواهید کرد :

ترسهای دوره جدایی

ترسهای خوب

سه ترس اصلی

مدیریت ترسها