ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد:

خشم را سرکوب نکنید

خشم مفید

روشهای ابراز خشم

روشهای استفاده از انرژی خشم