ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

خشم

خشم خطرناک

روشهای مدیریت خشم 1

روشهای مدیریت خشم 2