ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

احساسات متضاد

زلزله احساسی

من جداشده هستم

روشهای غلبه بر انکار