ریال390,000

آنچه در  DVD14  مشاهده خواهید کرد:

تغییر اهداف زندگی در دوره جدایی

اهداف قبلی – اهداف جدید

اولویت بندی اهداف جدید

انتخاب وزمانبندی