ریال390,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

احساس درماندگی

درماندگی آموخته شده

تبدیل بدبینی به خوش بینی

روشهای کنترل احساس درماندگی