ریال390,000

آنچه در این DVD مشاهده خواهید کرد :

اثر افکار بر احساسها

شناسایی خطاهای شناختی

اصلاح افکار = اصلاح احساسات

بهبود احساسات