ریال390,000

آنچه در این DVD مشاهده خواهید کرد :

چرا اینطور شد؟

از کدام مرحله شروع شد

تنوع احساسات دوره جدایی

نحوه تشخیص احساسات