ریال390,000

آنچه در DVD24 مشاهده خواهید کرد :

کاهش توان های ذهنی

کاهش توان ذهنی – احساسات

کاهش توان ذهنی – حافظه

کاهش توان ذهنی – تفکر