ریال390,000

آنچه در  DVD20  مشاهده می کنید :

احساس گناه

قدرت احساس گناه

آثار منفی احساس گناه

جنبه های مثبت احساس گناه