ریال390,000

آنچه در  DVD26  مشاهده خواهید کرد :

احساس تعلق و وابستگی

کاهش احساس تعلق

قطع احساس تعلق

رهایی از احساس تعلق