آشنایی با تست همسان گزینی و کاربردهای آن

در جامعه ما، ازدواج يك موضوع سرنوشت ساز است و سهل انگاري و اشتباه در آن جبران ناپذير است. در زمينه ازدواج و نحوه انتخاب همسر مسايل خاصي وجود دارد:

ـ بعضي از جوانان قبل از كسب آمادگي فكري، احساسي و رفتاري و بدون خودشناسي، اقدام به انتخاب همسر مي كنند!

ـ گروهي از افراد براساس معيارهاي كلي و مبهم مثل صداقت، تفاهم، علاقه، همفكري و ... ازدواج مي كنند و با روشهاي منطقي براي تشخيص همسر متناسب و همشأن خودشان آشنايي ندارند!

ـ تعدادي از افراد شايسته ـ بدون امكان دسترسي به گزينه هاي مناسبتر ـ اجباراً فردي را انتخاب مي كنند كه در دسترس آنها قرار دارد!

ـ بسياري از جوانان و خانواده هاي منطقي، با اينكه تاييد مي كنند دختر و پسر، قبل از تصميم گيري و دادن جواب مثبت و يا منفي،بايد شناخت كافي از اخلاق، رفتار و شخصيت يكديگر بدست آورند، ولي در اين مورد به روشهاي مطلوبي كه بدون ايجاد خدشه در معيارهاي اخلاقي، شرعي و خانوادگي، بتواند به فرزندان آنها در شناخت خود و همسر آينده شان كمك نمايند، دسترسي ندارند!

ـ گاهي نيز اختلاف نظر بين والدين و فرزندان و تفاوت خواسته هاي هر كدام، باعث تاخير در ازدواج، لجبازي، بي اهميتي و يا انتخابهاي تحميلي و ازدواجهاي بدفرجام مي گردد!